Hvor meget vejer en hvid tiger

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/ on line 258 Blog | ツ Arkiv for: Blog 2014 blev året.... jeg modtog en masse pakker. 32 stk ble...

Lægerne I Midtbyen

 1. Lægerne i midtbyen aalborg
 2. Lægerne i midtbyen silkeborg
 3. Lægerne i midtbyen aarhus
 4. Lægerne i midtbyen kolding
 5. Lægerne i midtbyen odense

Tidsbestilling. se under kontakt - bestil tid. Oplever du problemer med log-in p� l�, kan du f� r�d og vejledning HER. L�gevejen �bner via Nogle har problemer med at komme fra tilbage til l� Hvis du ikke bliver f�rt automatisk videre til l� fra n�r du logger ind, s� klik p� teksten p� sk�rmen "�bner l�sningen ikke automatisk i et nyt vindue? S� klik her for at komme til l�sningen" KONTAKOPLYSNINGER: L�gerne i Midtbyen v. Berg, Lentz og Fjeldborg Rosenkrantzgade 23, 3. sal 8000 Aarhus C Tlf: 70 26 60 90 Akut telefon: 20 55 05 22 Mobile Pay: 50133 CVR: 29 07 86 88 Fax: 87 32 24 09

Lægerne i midtbyen aalborg

), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religi�se forhold. Form�l Vi behandler dine personoplysninger til f�lgende form�l: Vores unders�gelse, diagnostisk og behandling af dig Udarbejdelse af l�geerkl�ringer af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

Tidsbestilling. se under kontakt - bestil tid Oplever du problemer med log-in p� l�, kan du f� r�d og vejledning HER. L�gevejen �bner via Nogle har problemer med at komme fra tilbage til l� Hvis du ikke bliver f�rt automatisk videre til l� fra n�r du logger ind, s� klik p� teksten p� sk�rmen "�bner l�sningen ikke automatisk i et nyt vindue? S� klik her for at komme til l�sningen" KONTAKOPLYSNINGER: L�gerne i Midtbyen v. Berg, Lentz og Fjeldborg Rosenkrantzgade 23, 3. sal 8000 Aarhus C Tlf: 70 26 60 90 Akut telefon: 20 55 05 22 Mobile Pay: 50133 CVR: 29 07 86 88 Fax: 87 32 24 09

Lægerne i midtbyen silkeborg

Du er her: L�ge �rhus > Praktisk info > Ferie og frav�r P� hverdage efter kl. 16. 00, i weekender og helligdage henviser vi til l�gevagten tlf. 7011 3131. Ferie & lukkedage 2020. Vi henviser til nedenst�ende vikarl�ger i de nedenst�ende lukkeperioder. I ferie og frav�r, er det som hovedregel kun akutte problemstillinger vores kollegaer tager sig af. V�r opm�rksom p�, at de ikke har Tid Samme Dag. Sommerferie den 29/6 - 17/7. (ugerne 27, 28 & 29) L�gerne Vennelystparken, H�egh Guldbergsgade 6a. Tlf. 7370 9093 L�gerne Park All�, Park All� 1, 1. sal Tlf. 8612 0966 L�gerne Stjernepladsen, A. H. Wingesvej 1. 8616 7021 L�gerne Lund & M�ller Nielsen, Park All� 5, Tlf. 8613 5811 Julen fra den 24/12 - 1/1 2021. L�gerne Morten B�rupsgade, Morten B�rupsgade 10, 2. sal. 8613 4363 L�ge Jens Peter Geil, Park All� 15, 2.

Herudover er vi forpligtet til at behandle en r�kke personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medf�r af autorisationslovens kap. 6, bekendtg�relse om sundhedspersoners journaler (journalf�ringsbekendtg�relsen) s�rligt �� 5-10, samt sundhedslovens kap. 9. Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. m�ned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens �60. Medicinordinationer p� recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens � 157 og bekendtg�relse om recepter og dosisdispensering af l�gemidler s�rligt kap. 3. Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens �� 195-196 og bekendtg�relse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m. v. Data kan ogs� videregives p� baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient. Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudg�ende samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Lægerne i midtbyen aarhus

 1. Lægerne i midtbyen silkeborg
 2. Hudplejeklinik Køge - Bestil tid
 3. Afsaltning af havvand 2018 colors
 4. Hjælp & Rådgivning - Lægernes Pension & Bank
 5. Aars avis dk
 6. Rækkehus i lyngby til salg may
 7. Bold dk agf 3

Statistiske unders�gelser og videnskabelig forskning [inds�t andre forpligtelser i henhold til g�ldende lovgivning, hvis relevant] Frivillighed N�r vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil v�re, at vi ikke kan varetage form�lene ovenfor, herunder at vi i nogle tilf�lde ikke kan unders�ge, diagnosticere eller behandle dig. Kilder nogle tilf�lde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Videregivelse af personoplysninger Idet omfang det er n�dvendigt for den konkrete unders�gelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med f�lgende modtagere: Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er n�dvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforl�b.

Lægerne i midtbyen kolding

Der kan opst� tilf�lde hvor vi er n�dsaget til at opbevare dine personoplysninger i l�ngere tid, i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i s� fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. rettigheder har � med lovens begr�nsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at f� �ndret ukorrekte oplysninger, retten til at f� slettet oplysninger, retten til at f� begr�nset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at g�re indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (�profilering�). har ogs� ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. Kontakt Hvis du har sp�rgsm�l vedr�rende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. Adresseoplysninger p� klinikken: i Midtbyen Rosenkrantzgade 23, 3 sal 8000 Aarhus C Tlf. 70266090

Lægerne i midtbyen odense

videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede h�ndelser og d�dsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil if�lge g�ldende lovgivning. Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret). Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt. Ved indberetning af laboratoriepr�ver videregives pr�verne til sygehuslaboratorierne. Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer. Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og L�gemiddelstyrelsen via FMK. Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser. I andre tilf�lde videregives oplysninger til p�r�rende eller forsikringsselskaber. Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medf�r af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de f�lsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medf�r af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

Er i gang med sin kliniske basisuddannelse L�ge Sara Hasseris (f. 1981) Uddannet l�ge fra Aarhus Universitet Gift og mor til 2 b�rn Er i gang med sidste del af sin speciall�geuddannelse. Sygeplejerske Pia Dyek�r Uddannet sygeplejerske i 1996 i Aarhus Gift og mor til tre b�rn Har arbejdet i mange �r p� Hjerteafd., Skejby sygehus. Kontrol af kroniske sygdomme. B�rneunders�gelser. Kost- og rygestop samtaler. Vaccinationer. Blodpr�ver. Afl�ser ogs� i receptionen Sygeplejerske Pernille Vitskov Uddannet sygeplejerske i 1994 i Aarhus Gift og mor til tre b�rn Har arbejdet i mange �r p� Hjerteafd, Skejby Sygehus. Har arbejdet med patienter med kroniske sygdomme Kontrol af kroniske sygdomme. Afl�ser ogs� i receptionen Sekret�r Elsebeth Arnfjord Varetager prim�rt sekret�ropgaver, men ogs� andre funktioner. Afl�ser ogs� i laboratoriet Sekret�r Lone Johansen Varetager prim�rt sekret�ropgaver, men ogs� andre funktioner. Afl�ser ogs� i laboratoriet

Rex cykler åbningstider
October 17, 2020, 10:56 am